دانلود رایگان


پایان نامه : مقايسه برخي از ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي قهرمانان وزنه برداري شهرستان قزوين با افراد غير ورزشكار - دانلود رایگاندانلود رایگان چكيده : مقايسه برخي از ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي قهرمانان وزنه برداري شهر قزوين با افراد غيرورزشكاردکتر حسن متين همايي، دکتر محمدرضا بيات،سيد

دانلود رایگان چكيده : مقايسه برخي از ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي قهرمانان وزنه برداري شهر قزوين با افراد غيرورزشكاردکتر حسن متين همايي، دکتر محمدرضا بيات،سيد محسن جواهرياستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، کارشناس ارشد تربيت بدنيهدف از اين پژوهش، مقايسه ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي قهرمانان وزنه برداري شهر قزوين با افراد غير ورزشكار است.بدين منظور تعداد 20 نفر از قهرمانان وزنه برداري شهر قزوين و 20 نفر نيز بعنوان غير ورزشكار به روش نمونه گيري تصادفي ساده، بعنوان آزمودني انتخاب شدند. به منظور گرد آوري اطلاعات، فرمي محقق ساخته تهيه گرديد و متغيرهائي چون قد، وزن، ضخامت 8 نقطه چين پوستي، وزن چربي، شاخص توده بدني، فشار خون سيستولي و دياستولي، حداكثر اكسيژن مصرفي و تيپ بدني در آن درج شد. همچنين براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي(پراكندگي، انحراف استاندارد و ...) و آمار استنباطي(آزمون t نمونه هاي مستقل) استفاده گرديد.نتايج نشان داد كه بين ميانگين هاي وزن چربي (643/0P=)، فشار خون سيستولي(322/0P=) و دياستولي(76/0P=)، ضربان قلب(888/0P=) و نسبت محيط كمر به لگن(623/0 P=)، تفاوت معناداري ديده نشد و در مقابل بين ميانگين هاي وزنبدون چربي (001/0P=)، شاخص توده بدني (001/0P=)، و تيپ بدني (001/0=P) و نيز حداکثر اکسيژن مصرفي(001/0P=) تفاوت معناداري مشاهده گرديد. يافته هاي اين تحقيق، ضرورت تحقيقات بيشتر را در زمينه تأثيرات احتماليِ اين تفاوتها وهمبستگي آنها با عملکرد و رسيدن به قهرماني در اين رشته، نشان مي دهد. يافته هاي پژوهش حاضر، روشنگر اين مطلب بود كه عليرغم تحقيق بر روي وزنه برداران آن هم در سطوح قهرماني در بسياري از ويژگي هاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي تفاوتي با غير ورزشكاران مشاهده نگرديد و در نهايت تعيين اين ويژگي ها در قهرمانان وزنه برداري و مقايسه آنها با غير ورزشكاران اين نكتهرا خاطر نشان مي سازد كه تفاوت ها بيشتر در آن دسته از ويژگي هائي مي باشدكه در قهرمان شدن ورزشكاران مؤثرتر است. در غير اينصورت دلائلي بر وجود تغييرات چشمگير همانطوري كه در اين تحقيق مشاهده گرديد، در بسياري از اين ويژگي ها با افراد عادي وجود ندارد.

پایان


نامه


:


مقايسه


برخي


از


ويژگيهاي


آنتروپومتريكي


و


فيزيولوژيكي


قهرمانان


برداري


شهرستان


قزوين


با


افراد


غير


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چکیده پایان نامه های مرکز تحقیقات قم

چکیده ی طبقه بندی شده ی پایان نامه ها ی موجود در مرکز تحقیقات فرهنگیان استان قم

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

قرنطینه نباتی و برخي از ... ورزشكار و غير ... و تطبيق آن با آيين نامه ...

دنيای ورزش - ui.ac.ir

... آماتور و افراد غير ورزشكار دكتر ... بر برخي از ... مركزي و مقايسه آن با ...

دنيای ورزش - ui.ac.ir

مقايسه برخي از عوامل ... زنان ورزشكار و غير ورزشكار ... کار با وزنه و بدن سازی ...

آموزش طراحی سایت عملی و گام به گامهلپ مرجع کامل تری دی مکس 2011

چت شگرد ها

مدل آماده گیاه - مکس

جغد سفید

عنوان مقاله : حقوق اساسی

برنامه افزایش لایک و فالوور اینستاگرام

نمونه سؤالات تاریخ معاصر ایران کد 11141