دانلود رایگان


بررسی ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر و مقایسه آن‌ها با همسالان غیر بزهکار خود(فرمت Word با قابلیت ویرایش اماده پرینت)تعداد صفحات 113 - دانلود رایگاندانلود رایگان فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده.....................................................................................................................................

دانلود رایگان


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق......................................................................................................... 2

1-1-بیان مسأله...................................................................................................................... 3

1-2-اهمیت و ضرورت.......................................................................................................... 7

1-3-اهداف........................................................................................................................... 9

1-3-1- اهداف اصلی.............................................................................................................. 9

1-3-2- اهداف فرعی.............................................................................................................. 9

1-4-سئوالات تحقیق............................................................................................................. 10

1-4-1- سؤال اصلی............................................................................................................... 10

1-4-2- سؤالات فرعی........................................................................................................... 10

1-5-فرضیه‌ها........................................................................................................................ 11

1-5-1- فرضیه اصلی............................................................................................................. 11

1-5-2- فرضیه‏های فرعی ...................................................................................................... 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.................................................................................. 12

2-1- بزهکاری....................................................................................................................... 13

2-1-1- بزهکاری چیست؟...................................................................................................... 14

2-1-2- بزهکار کیست؟.......................................................................................................... 14

2-1-3- تعاریف بزهکاری....................................................................................................... 15

2-1-4- ویژگی‏های بزهکاری نوجوانان.................................................................................... 15

2-1-5- عوامل موثر در کجروی‏های اجتماعی........................................................................... 15

2-1-6- انواع جرایم ارتکابی در نوجوانان................................................................................. 16

2-1-7- تاریخچه‏ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفالو نوجوانان بزهکار...................................... 16

2-1-8- تئوری‏هایی راجع به بزهکاری..................................................................................... 17

2-1-8-1- بزهکاری از دیدگاه روانشناختی............................................................................... 21

2-1-8-2- بزهکاری از دیدگاهجامعه‏شناختی............................................................................ 29

2-1-9- محیط خانواده و بزهکاری نوجوانان............................................................................. 30

2-1-9-1- رابطه طفل با والدین............................................................................................... 31

2-1-9-2- محیط متشنج خانواده.............................................................................................. 32

2-1-9-3- از هم گسیختگی خانواده......................................................................................... 33

2-1-10- عوامل خانوادگي موثر در بزهكاري............................................................................ 34

2-1-11- ويژگي‏هاي نوجوانان بزهكار..................................................................................... 36

2-1-12- تفاوت‏های جنسی در بحث بزهکارینوجوانان........................................................... 37

2-1-13- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطهبین‏الملل..................................................... 37

2-1-14- بزهکاری در حقوق اسلامی....................................................................................... 37

2-2- شخصیت...................................................................................................................... 38

2-2-1- تعریف شخصیت....................................................................................................... 38

2-2-2- تعریف تیپ شخصیتی................................................................................................ 40

2-3- ناهنجاری...................................................................................................................... 41

2-3-1- ملاک‏های تعریف نابهنجاری....................................................................................... 41

2-3-1-1- ملاک‏های قانونی.................................................................................................... 41

2-3-1-2- ملاک‏های آماری.................................................................................................... 42

2-3-1-3- ملاک‏های انحراف از هنجار.................................................................................... 43

2-3-1-4- ملاک‏های بهداشت روانی....................................................................................... 44

2-3-1-5- ملاک‏های اجتماعی و روان‏شناختی.......................................................................... 45

2-3-2- ناهنجاری ‏روانی......................................................................................................... 46

2-3-2-1- تاريخچه اختلالات رواني....................................................................................... 47

2-3-2-2- وضعيت جهاني بيماري‏هاي رواني........................................................................... 48

2-3-2-3- سبب شناسي اختلالات رواني................................................................................. 48

2-3-2-4- طبقه بندي ناهنجاری‏های رواني............................................................................... 50

2-3-3- ناهنجاری‏ رفتاری....................................................................................................... 58

2-3-3-1- ناهنجاری رفتاری چیست؟...................................................................................... 58

2-3-3-2- انواع نظریه در مورد ناهنجاری‏های رفتاری............................................................... 59

2-3-3-3- تقسیم بندی اختلال‏های روانی................................................................................. 60

2-3-3-4- عوامل ایجاد کننده اختلالات رفتاری........................................................................ 61

2-4- پیشینه پژوهش............................................................................................................... 62

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش............................................................................................ 66

3-1- طرح پژوهش................................................................................................................ 67

3-2- روش تحقیق................................................................................................................. 68

3-3- جامعه آماری.................................................................................................................. 68

3-4- نمونه آماریو روش نمونه‏گیری...................................................................................... 69

3-5- ابزارها........................................................................................................................... 70

3-5-1- پرسشنامه مشخصات دموگرافیک................................................................................. 70

3-5-2- پرسشنامه خصوصیات روانی و ودورث....................................................................... 70

3-6- چگونگي اجرا و روش نمره‏گذاري.................................................................................. 71

3-6-1- چگونگي تفسير نمره‏هاي پرسشنامهوودورث............................................................... 72

3-7- روش تجزیه و تحلیل..................................................................................................... 75

فصل چهارم: یافته‏های پژوهش............................................................................................... 76

4-1- یافته‏ها.......................................................................................................................... 77

4-1-1- یافته‏هایتوصیفی....................................................................................................... 77

4-1-1-1- مشخصات فردی واحدهایآزمون شده.................................................................... 77

4-1-1-2- مشخصات والدین واحدهایآزمون شده.................................................................. 80

4-1-2- یافته‏هایاستنباطی...................................................................................................... 82

فرضیه اصلی: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار ازلحاظ ویژگی‏ها شخصتی تفاوت وجود دارد... 82

فرضیه 1: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان هیجان‏پذیری تفاوت وجود دارد......... 83

فرضیه 2: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان گوشه‏گیری تفاوت وجود دارد............ 83

فرضیه 3: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان وسواس تفاوت وجود دارد................ 84

فرضیه 4: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان افکار پارانوید تفاوت وجود دارد........ 84

فرضیه 5: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان افسردگی تفاوت وجود دارد.............. 85

فرضیه 6: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان پرخاشگری تفاوت وجود دارد........... 85

فرضیه 7: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان بی‏قراری تفاوت وجود دارد............... 86

فرضیه 8: بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از لحاظمیزان تمایلات ضد اجتماعی تفاوت وجود

دارد....................................................................................................................................... 86

فصل پنجم: نتیجه‏گیری‏ و پیشنهادها......................................................................................... 89

5-1- نتیجه‏گیری..................................................................................................................... 90

5-2- ارائه پیشنهادها.............................................................................................................. 102

پیوست‏ها.............................................................................................................................. 105

پیوست 1: پرسشنامهمشخصات دموگرافیک.............................................................................. 106

الف. پرسشنامهمشخصات فردی............................................................................................. 107

ب. پرسشنامه مشخصاتخانوادگی......................................................................................... 108

پیوست 2: پرسشنامهخصوصیات روانی وودورث..................................................................... 109

منابع و مآخذ........................................................................................................................ 113

منابع فارسی.......................................................................................................................... 114

منابع انگلیسی........................................................................................................................ 119

چکیده‌ی انگلیسی.................................................................................................................... 1


بررسی ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر و مقایسه آن‌ها با همسالان غیر بزهکار خود(فرمت Word با قابلیت ویرایش اماده پرینت)تعداد صفحات


بررسی ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان پسر بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر و مقایسه آن‌ها با همسالان غیر بزهکار خود


بزهکاری


ویژگی‏های شخصیتی


ناهنجاری‏های روانی


ناهنجاری‏های رفتاری


پایان نامه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان


طبقه بندي ناهنجاری‏های رواني


ناهنجاری رفتاری چیست؟


انواع نظریه در مورد ناهنجاری‏های رفتاری


تقسیم بندی اختلال‏های روانی


عوامل ایجاد کننده اختلالات رفتاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی به صورت pdf

تنوع ژنتيكي و گروهبندي ژنوتيپهاي مختلف لوبيا چيتي با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره

بارها و جزئیات سازه ای در پروژه بتن آرمهپایان نامه درباره ریشه های بدحجابی زنان

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

درس نهم...آموزش حذف یا مخفی کردن یک آبجکت در برنامه اندروید

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

شفای مسیر بویایی

دانلود پروژه پیرامون سيستم سوخت رساني انژكتوري بنزيني(فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 11