دانلود رایگان


آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست - دانلود رایگاندانلود رایگان - بررسي و تحليلكلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي - معرفي نحوه جمعآوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب آن - انواع فاضلاب ميزان فاضلاب صنعتي

دانلود رایگان

- بررسي و تحليلكلي مسائل ويژه حاد زيست محيطي

- معرفي نحوه جمعآوري فاضلاب در بخشهاي مختلف منطقه، نارسايي و پيامدهاي نامطلوب آن

- انواع فاضلاب

ميزان فاضلاب صنعتي يا پساب ايجاد شدهاز توليدات صنعتي در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به كل فاضلابهاي توليدي نقشچنداني ايفا نمي‌كند گزارش"شناخت واحدهاي صنعتي شهر تهران –سال 1375 تعداد واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه دو را 36 واحد يعني 26/1 درصد كلواحدهاي صنعتي مناطق بيستگانه شهر تهران عنوان كرده است . و نظر به اينكه طيسالهاي اخير تعدادي از اين واحدها نيز به خارج از شهر تهران انتقال يافته‌اند، ازتعداد و نقش آنها كاسته شده است.

- روشهاي دفع فاضلاب

مجموعه كامل انواع شيوه هاي دفع فاضلاب شامل:چاههاي جذبي، جوي خيابانها، مسيلها، قنوات، سپتيك تانكها، شبكه گردآوري فاضلاب، درمنطقه دو مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

چاههاي جذبي و جوي خيابانها و كانابها مثلخيابان زنجان اصلي ترين حجم فاضلاب منطقه شامل فاظلاب خانگي و آبهاي سطحي را جمعآوري و هدايت مي‌كنند.

مسيلهاي طبيعي و انسان ساخت موجود نيز دركنار قنوات قديمي كار جمع آوري و هدايت بخش ديگري از فاضلاب را در منطقه بعهدهدارند كه شامل مسيل فرحزاد، مسيل كوي مطهري (به موازات اتوبان شيخ فضل الله نوري)،دركه و سيل برگردان غرب كه مجموعه فاضلاب جاري در اين مسيلها تا رودخانه كن هدايتمي‌شوند.

انتقال آبهاي سطحي ناشي از بارندگي از وظايفاصلي مسيلهاي فوق بوده در حاليكه كار هدايت قسمتهايي از فاضلابهاي شهري در مناطقيكه دفع فاضلاب دچار مشكل مي‌گردد نيز بصورت غير مجاز به عهده اين مسيلها قرارگرفته است.

سپتيك تانكها و تصفيه خانه هاي كوچك در تعدادزيادي از ساختمانهاي بلند مرتبه، مجتمع‌هاي مسكوني و شهرك هايي كه در منطقه دواحداث گرديده، كار گرد آوري و دفع فاضلاب را بعهده دارند.

البته در برخي از اين شركتها از چاههاي جذبيو يا ساير شيوه هاي دفع فاضلاب نيز استفاده مي‌شود.

شهرك فرهنگيان از يكصد چاه جذبي جهت فاضلاباستفاده مي‌كند.

شهرك پاس عليرغم داشتن تصفيه خانه فاضلاب، بهدليل از كار افتادن و خرابي سيستم، عملاً فاضلاب خود را به مسيل موجود در غرببزرگراه شيخ فضل الله (مسيل كوي مطهري) هدايت مي‌كند.

بخشي از فاضلاب شهرك قدس به علت شكستگي حاصلهدر لوله گذاريهاي زيرزميني، قبل از رسيده به تصفيه خانه شهرك قدس، در شمال بزرگراههمت به مسيل كوي مطهري وارد مي‌گردد.

مجتمع هاي آتي ساز و سامان 1و2و3 ساخته شدهدر اراضي بستر رودخانه دركه، عليرغم داشتن تصفيه خانه و سپتيك تانك با عملكرد ناقصآنها، با مشكل دفع فاضلاب مواجه مي‌باشد . به گفته كارشناس اداره آب و فاضلاب،شهرداري بخشي از آب حاصل از فاضلابهاي نيمه تصفيه شده آنرا جهت آبياري فضاي سبزمورد استفاده قرار مي‌دهد.

در نواحي شمال بزرگراه اوين از غربي تريننقاط تا شرقي ترين آن، شهركهاي متعددي ساخته شده است كه روشهاي دفع فاضلاب آنهاچاههاي جذبي يا سپتيك تانكها هستند. هيچكدام از اين روشها نتوانسته اند پاسخگوينياز اهالي باشند. مثلاُ شهرك تامين اجتماعي عملاً فاضلاب خود را به دره حسنك درشمال دره فرحزاد وارد مي‌كند. و يا نشتي فاضلاب شهرك مخابرات در اراضي پايين دستبه سطح زمين راه پيدا كرده و محيط اطراف فروشگاه شهروند را نمناك كرده است.

كوي فراز، كيهان، پليس نيز از شهركهايي هستندكه مسائل مشابه شهركهاي ياد شده دارند فاضلاب زندان اوين نيز با وجود مجهز بودن بهسپتيك تانك وارد رودخانه دركه مي‌شود.

شبكه گرد آوري فاضلاب در كوي نصر و شهرآراوشهرك قدس به عنوان مدرن ترين سيستم دفع فاضلاب از زمان تاسيس شهركهاي مزبور احداثگرديده و مورد بهره برداري قرار دارد.

- جمعيت فعلي تحتپوشش شبكه گرد آوري فاضلاب در منطقه:

جمعيت منطقه بر اساس بر آورد سال 1380 بالغبر 542000 نفر تعيين گرديده است. با توجه به جمعيت تحت پوشش شبكه گردآوري فاضلابشهرك قدس، كوي نصر و شهر آرا كه جمعاً بالغ بر 125000 نفر است، 23 ر صد اهاليمنطقه از روش دفع فاضلاب به كمك شبكه گرد آوري و 77 درصد باقيمانده بطور عمده ازروشهاي سنتي يعني چاههاي جذبي و روشهاي جذبي كنترل شده يعني سپتيك تانكها و حملفاضلاب استفاده مي‌نمايند.

- بر آورد حجم فاضلاب توليد شده

بدليل عدم انطباق مناطق شهرداري و شركت آب وفاضلاب، آمار دقيقي از مصرف آب مشتركين در منطقه دو بدست نمي‌آيد. ولي با توجه بهبرآورد جمعيت در سال 80 كه جمعيت را حدود 542000 نفر ميداند و با اعمال ميانگينسرانه مصرف آب در شهر تهران كه روزانه 323 ليتر اعلام شده است . فاضلاب توليد شدهدر منطقه روزانه حدود 140000 منر مكعب تخمين زده مي‌شود. اين ميزان شامل پساب هايخانگي، اداري، خدماتي، كارگاهي مي‌باشد و فاضلابهاي سطحي و آبياري فضاهاي سبز رادر بر نمي‌گيرد.

- پيامدها و مشكلات ناشي از دفع فاضلاببا روشهاي فعلي

طبق استاندارهاي بين المللي شهري كه دارايشبكه جمع آوري . انتقال و تصفيه فاضلاب نيست در تعريف «شهر سالم» نمي‌گنجد و تهرانچنين است.

در منطقه دو نيز بدون در نظر گرفتن پسابهايناشي از آبياري فضاهاي سبز و آبهاي سطحي در هر ثانيه حدود 1600 ليتر فاضلاب توليدمي‌شود كه رقمي كمتر از 200 ليتر آن در تصفيه خانه شهرك غرب مورد تصفيه قرار گرفتهو بقيه بدون هر استفاده اي دفع مي‌گردد. « اگر طرح تصفيه خانه هاي تهران بطور كاملاجرا شود 25000 ليتر در ثانيه پساب بهداشتي فاضلاب كه هم اكنون هدر مي‌رود در جنوبتهران بدست مي‌‌آيد كه براي مصارف كشاورزيفوق العاده موثر و مفيد است . (25000 ليتر در ثانيه براي 5/10 ميليون جمعيت) ضمنآنكه از تخريب فاجعه بار محيط زيست نيز جلوگيري مي‌كند و اين برابر با ساخت دو سددر جنوب تهران است. ( به نقل از شركت فاضلاب تهران).

تمامي شيوه هاي موجود دفع فاضلاب در منطقهمنجربه ايجاد آلودگيهاي وسيع و گسترده زيست محيطي مي‌شود كه در زير به مختصري ازهر يك اشاره خواهد شد.

1- سيستم چاههاي جذبي وسپتيك تانكها

حدود 80 در صد از فاضلابهاي خانگي توليد شدهدر منطقه به وسيله چاههاي جذبي و سپتيك تانكها دفع مي‌شوند و با توجه به عملكردبسيار ناقص سپتيك ها و حتي برخي از تصفيه خانه هاي محدود و كوچك در منطقه بايد گفتبخش عمده فاضلاب به لايه هاي داخلي زمين هدايت مي‌گردند كه پيامدهاي زير را در پيدارد.

آلودگي آبهاي زيرزميني و قنوات

با استمرار تخليه فاضلابهاي شهري و صنعتي بهاين منابع غلظت مواد و عناصري

چون ازت، دتر جنت ها (پاك كننده ها) فلزاتسنگين نظير مس، سرب، روي، كادميوم، ارسينك در آن رو به افزايش است. غلظت اين موادمصرف آبهاي زيرزميني را جهت شرب محدود نموده است. كاهش قدرت خود پالايي رسوباتآبرفتي دشت تهران ، عدم رعايت حرائم ضروري بين كف چاههاي جذبي تا سطح آزاد آبهايزيرزميني ، ورود مستقيم فاضلاب به قنوات داير بعنوان راه حلي جهت دفع معضل فاضلابهايخانگي كه توسط چاه كن هاي محلي صورت ميگيرد و يا ساخت و ساز در حريم قنوات باعث مي‌شوندآبهاي زيرزميني و قنوات بوسيله فاضلابها بشدت آلوده شدند. خطر ريزش ساختمانهايي كهحريم را رعايت نكرده اند و ريزش ديواره هاي قنوات از پيامدهاي ثانوي چنين مشكلي مي‌باشد.

بالا آمدن سطح آبهاي زيرزميني

ورود روزانه 2000000 متر مكعب فاضلاب به داخلزمين در تهران باعث بالا آمدن آبهاي زيرزميني شده و نظم طبيعي لايه هاي خاك را بهمريخته و سبب لغزنده شدن لايها هاي زيرزمين خاك مي‌گردد . از طرفي در اين شرايطقنوات نقش زهكش را براي فاضلابها ايفا مي‌نمايند و اين خود يكي از دلايل آلودگيقنوات مي‌باشد.

آلودگي محيط زيست شهري

در بخشهاي شمال منطقه كه ساختار زمين سنگياست بدليل جاذب نبودن خاك، فاضلابها به سطح زمين راه يافته، پس از آلوده كردناراضي پايين دست به همراه جريان آبهاي سطحي وارد جويها، نهرها، كانالها شده ونهايتاً همراه با آب رودخانه هاي فرحزاد و دركه و آبهاي سطحي ديگر به مسيل برگردانغرب وارد شده و به همراه نهر فيروزآباد خود را به اراضي كشاورزي جنوب تهران مي‌رسانند.

اما در خصوص سپتيك تانكها و نشت فاضلاب ازآنها به داخل زمين و يا مسيلها و رودخانه هاي فرحزاد و دركه و همچنين تخليه غيرمجاز آنها در جويها و نهرها و در فضاهاي باز شهري بايد گفت كه شدت اين آلوده سازيبسيار گسترده مي‌باشد.


رایگان


دانلود


ورد


پروژه


word


آب و فاضلاب و اثرات آن بر محيط زيست


فاضلاب


مقاله


محیط زیست


حفظ محیط زیست


شهرداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر خاک عبارت اند از: مسمومیت و فرسایش که موجب تخریب و ...

آب و فاضلاب - آب

آب و فاضلاب - آب - سلام بر دوستداران رشته آب و فاضلاب

اصلاح الگوی مصرف-وبلاگ هنر مصرف صحیح - اصلاح …

نخستین نکته قابل توجه در مدیریت و کاهش مصرف آب و انرژی در آپارتمان‌ها توجه بیشتر به ...

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی

عنوان: پاسخ: بازديد: آخرین ارسال: نیاز به جزوه تصفیه آب دکتر ندافی: 2: 237: majid8890: دانلود ...

اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی - …

اجرای انواع لوله کشی (پلی اتیلن , موتورخانه , شوفاژ ,5 لایه و...)./ تهیه و نصب پمپ آب ساختمان

فناوری نانو و صنعت آب و فاضلاب(1)

فناوری نانوو تصفیه آب. در دسترس بودن آب سالم و پاک یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بشر ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاربران ارجمند، سلام و عرض ادب خداوند را شاکریم که براساس سند تحوّل بنیادین آموزش و ...

انجمن علمی بهداشت محیط ایران - رهنمودهاي مركز سلامت محيط و

رهنمودهاي مركز سلامت محيط و كار . مركز سلامت محيط و كار با همكاري پژوهشكده محيط زيست ...

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

تاثیر تیمارهای اندود کردن با پارافین و s کوبی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده ...

محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر خاک عبارت اند از: مسمومیت و فرسایش که موجب تخریب و ...

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

تاثیر تیمارهای اندود کردن با پارافین و s کوبی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده ...

حقوق آب - ویکی روستا

بزرگي چون ابوريحان بيروني كه متفكر و محيط در علوم زمين، جغرافيا و آب بوده است و همچنين ...

انجمن علمی بهداشت محیط ایران - رهنمودهاي مركز سلامت محيط و

رهنمودهاي مركز سلامت محيط و كار . مركز سلامت محيط و كار با همكاري پژوهشكده محيط زيست ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

طراحی و ساخت قفل الکترونيکي. رديابي گوشی همراه. كنترل هوشمند چهارراه. طراحی و ساخت مين ...

بهداشت حرفه ای گناباد - جیوه و خطرات آن

رشد صنعت و تكنولوژي با وجود رفاهي كه براي بشر پديد آورده است امّا باعث شده است كه ...

Biodiesel بیو دیزل چیست؟ و چگونه کار می کند؟ (سوخت …

ویژگی و مزایای سوخت*های بیودیزل بحران فزاینده انرژی در جهان صنعتی امروز با ...

محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر خاک عبارت اند از: مسمومیت و فرسایش که موجب تخریب و ...

انجمن علمی بهداشت محیط ایران - رهنمودهاي مركز سلامت محيط و

رهنمودهاي مركز سلامت محيط و كار . مركز سلامت محيط و كار با همكاري پژوهشكده محيط زيست ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره ...

محیط زیست چیست؟ - kanoon.ir

محيط زيست به همه محيط‌هايي که در آن‌ها زندگي جريان دارد گفته مي‌شود. مجموعه‌اي از ...

صفحه نخست- علوم سرا

کار جاده :نظری وعلمی فاصله میان طرح و تکنیک های ساختاری را پر می کند و یک مقدمه شکل ...

محیط زیست - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهم‌ترین آثار فعالیت‌های انسان بر خاک عبارت اند از: مسمومیت و فرسایش که موجب تخریب و ...

محیط زیست چیست؟ - kanoon.ir

محيط زيست به همه محيط‌هايي که در آن‌ها زندگي جريان دارد گفته مي‌شود. مجموعه‌اي از ...

بهداشت حرفه ای گناباد - جیوه و خطرات آن

رشد صنعت و تكنولوژي با وجود رفاهي كه براي بشر پديد آورده است امّا باعث شده است كه ...

بهترین نرم افزار ارسال نظر و تبلیغات خودکار در 3 سرویس بلاگفا ،میهن بلاگ،رزبلاگ

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

دانلود پوستر لایه باز انتخابات شورای شهر و روستا (نمونه طرح 76)

طرح توجیهی آب اکسیژنه

علوم تربیتی 4. آموزش سیار- چالش ها و پتانسیل ها

شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی

ساخت باغ شیشه‏ ای و نگهداری از آن

کتاب رسول ترک